Предшколски програм

Узраст од 6 година7 - 18 часова

Изузетан програм за ваше дете!

 • 2 оброка и 2 ужине дневно
 • превентивно-здравствене заштита
 • активности у оквиру објекта
 • активности на спортском терену
 • специјализовани програми

Наш приступ

Забава
Учење
Игра
Креативност

Припремни прешколски програм у  Установи реализује се као посебан облик рада за сву децу која по закону припадају обавезујућем припремном предшколском програму и то у целодневном трајању. Програм се реализује од септембра до јуна месеца. Прати се редовност доласка деце и правдање недолазака у случају болести. Сва деца уписана су у Матичну књигу, као обавезујући документ.

Програм васпитно-образовног рада у припремним групама усмерен је на стицање вештина, способности и знања које су основа за нове облике учења и даље школовање. Спремност деце за полазак у школу подразумева физичку, социјалну, интелектуалну, емоционалну и мотивациону спремност.

Основне карактеристике детета пред полазак у школу су: дете поседује одређена искуства, знања, умећа и вештине; има изграђену своју слику света, своје циљеве и своје начине сазнавања; учи путем властите активности – посматрањем, истраживањем, играњем улога, решавањем проблема; учи у сталној интеракцији и комуникацији са другом децом и одраслима; има способност да на различите начине представи оно што учи – помоћу речи, гласа, слике, броја, покрета, мимиком…

Све ове карактеристике уважавају се приликом реализације припремног програма. Иначе се  програм припреме за школу такође реализује по моделу А, који полази и уважава поред ових карактеристика и специфичне услове у којима се програм одвија и нуди смернице васпитачима за креирање аутентичног програма при чему се наглашава развој општих способности деце као основа за све даље облике учења.

Низом активности, из различитих области развоја, васпитачи реализују програм припреме деце за школу водећи при том рачуна о индивидуалном напредовању и темпу сваког детета.

 • социо-емоционални развој – самосазнавање, опажање и разумевање других, схватање односа међу људима, прихватање себе као члана групе, разумевање социјалних појава, уочавање и решавање проблема у социјалном контексту;
 • сазнајни развој
 • знање и разумевање света– истраживање природних и друштвених појава, човек као припадник друштва, биљни и животињски свет, природне појаве, заштита и очување животне средине, саобраћај…
 • говор и комуникација – развој комуникативних способности деце, култура практичног комуницирања, усменог изражавања, развијање културе слушања, развијање интересовања и увођење деце у свет писане речи( свест о појму речи и делова речи, вежбе артикулације), упознавање и тумачење разноврсних текстова, увођење елемената графичке припреме, неговање говорних стваралачких способности детета, медијска писменост;
 • почетно математичко образовање – опажање и схватање простора и просторних односа, логичке операције на конкретним предметима и појавама(појам скупа, изграђивање појма броја), развијање појмова геометријских облика у равни и простору, мере и мерења, временски односи;
 • физичко васпитање – физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене;
 • изражајни и естетски развој – ликовни ( активности цртања, сликања, вајања, коришћење различитих материјала, елементи графике, естетски доживљај…) музички ( слушање музике, певање, свирање, плесне активности) и драмски израз детета( једноставне форме игара и вежби са драмским елементима)